रिक्त कोटा हरुमा भर्ना सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना !

अन्य शिक्षालय मा प्रवेश परीक्षा दिई पास लिस्टमा रहेका परीक्षार्थीहरुमा भर्ना सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना !