सेवा करार छनोट परीक्षाको परीक्षा मिति तथा सम्मिलित हुन योग्य परीक्षार्थीको नामावली !