रोस्टर मा सूचीकृत हुने बारेको सूचना !!!!

(दोस्रो पटक प्रकाशित )