रोस्टरमा सुचिकृत हुने बारे सुचना !!!

यस शिक्षालयको विभिन्न मितिमा हुने देहाय बमोजिमका विषयहरुको सेवा करार छनोट गर्नको लागि हुने परीक्षाको प्रश्नपत्र निर्माणकोलागि तपशिल बमोजिम  विषयका विषय विज्ञहरु रोस्टरमा सुचिकृत गर्नु पर्ने भएको हुदा योग्यता पुगेका विज्ञहरुले यो सुचना प्रकाशित भएको मितिले ३ दिन भित्र रोस्टर सुचिमा सुचिकृत हुनका लागी निवेदन पेश गर्नु हुन सम्बन्धित सबैमा सुचित गरिन्छ  ।

तपशिल

क्र.स. छनोट गर्नुपर्ने पद तथा श्रेणी रोस्टरमा दर्ता हुन आवस्यक योग्यता
१. Zoology प्रशिक्षक (अधिकृत स्तर तृतीय, प्रा.) मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट Zoology विषयमा स्नातकोत्तर गरी २ वर्षको कार्यानुभव
२. Botany प्रशिक्षक (अधिकृत स्तर तृतीय, प्रा.) मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट Botany विषयमा स्नातकोत्तर गरी २ वर्षको कार्यानुभव
३. Forestry प्रशिक्षक (अधिकृत स्तर तृतीय, प्रा.) मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट Forestry विषयमा स्नातकोत्तर गरी २ वर्षको कार्यानुभव
४. Forestry सहायक प्रशिक्षक (सहायक स्तर प्रथम, प्रा.) मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट Forestry विषयमा स्नातकगरी १ वर्षको कार्यानुभव