Suchi darta notice सूची दर्ता गर्ने बारेको सूचना !